சுபதினி, ரமேஷ் |Subathini, Ramesh
Subathini, Ramesh's Books Published by KBH
A Contrastive Study of Nominalization in Tamil and Sinhala | 2009
Author : சுபதினி, ரமேஷ்
Book Category : தமிழ் மொழி
On the basis of syntactic information available from grammatical works on Tamil and Sinhala, the book contributes a clear analysis of the syntactic issues concerning the nominalization forms. Overall, it provides a strong case for continued endeavour for the application of modern syntactic principles in the understanding of the grammar of Tamil and Sinhala.  This book provides substantial new insights for researchers interested in Linguistics theory, and its application to the analysis of a language in general, and of Tamil and Sinhala in particular. This book will quickly establish itself as an essential source of inspiration for anyone concerned with the research on Tamil.....
ISBN : 9789556591910 | Pages : xvi + 227  | Price : 1250.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 377
சுன்னாகம் அ.குமாரசுவாமிப்புலவரின் இலக்கணசந்திரிகை, வினைப்பகுபதவிளக்கம் | 2008
Author : சுபதினி, ரமேஷ்
Book Category : மொழியியல்
ஈழத்து வரலாற்றிலே குறிப்பாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த அறிஞர்கள் பலருள் யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகத்தைச் சோ்ந்த அ.குமாரசுவாமிப்புலவர் அவர்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராவார். இவரின் இலக்கண சந்திரிகை, வினைப்பகுபத விளக்கம் தமிழ் இலக்கண மரபு வாய்ந்த நூல்களுள மிகவும் போற்றுதற்குரியவை. வடமொழியின் சுவரூபங்களையும், அவற்றின் மூலங்களையும், மூலங்கள் விகுதி முதலிய உறுப்புக்களோடு சேரும் வழிவகைகளையும், செய்கை வேறுபாடுகளையும் எடுத்துணர்த்துவது இலக்கண சந்திரிகையாகும்.... 
ISBN : 9789556591453 | Pages : iv + 131  | Price : 350.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 332

Powered By : Viruba