இந்திரகுமார், ஜெ |Indrakumar, J
Indrakumar, J's Books Published by KBH
உங்கள் இருதயத்தைக் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் | 2009
Author : இந்திரகுமார், ஜெ
Book Category : ஏனையவை
இருதயத்தின் நலனையும் அதனை பாதுகாக்கின்ற வழிவகையினையும் அதில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சினைகளையும் பொதுமக்களுக்கு எடுத்துக்கூறும் வகையில் இலகுவான நடையில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது.
ISBN : 9789556592009 | Pages : x + 165  | Price : 400.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 386

Powered By : Viruba