பத்மானந்தகுமார், வைத்தியரட்ணம் |Pathmananthakumar, V
Pathmananthakumar, V's Books Published by KBH
அருகிவரும் மத்தியகோட்டுக் காடுகள் | 2011
Author : பத்மானந்தகுமார், வைத்தியரட்ணம்
Book Category : புவியியல்
காட்டுப் பிரதேசங்களை விவசாய நடவடிக்கைகள், நகரமய மாக்கல் போன்றவற்றிற்கு மாற்றியமைத்ததன் காரணமாக புவி மேற்பரப்பில் மானிட நடவடிக்கையால் பாதிக்கப்படாமல் காணப்பட்ட காட்டுப் பரப்பானது தற்போது அதன் ஆரம்ப அளவிலிருந்து 1/5 பகுதியாக சுருங்கியுள்ளது. மேலும் அண்மைக்காலமாக காடழிப்பானது மிகவும் அதிகரித்து தற்போது அது மத்திய கோட்டுக் காடுகளை மையங்கொண்டதாகக் காணப்படுகின்றது. மானிட சமூகத்தின் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு மத்திய கோட்டுக் காடுகளின் தொடர்ச்சியான நிலைப்பின் அவசியம் அதிகரித்துச் செல்கின்றதொரு சூழ் நிலையில், இந்நூலானது மத்தியகோட்டுக் காடுகளினை அறிமுகப்படுத்துவதுடன்....
ISBN : 9789556592832 | Pages : xiv + 122  | Price : 375.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 469

Powered By : Viruba