திலகநாதன், க |Thilaganathan, K
Thilaganathan, K's Books Published by KBH
அரங்கக் கட்டுமானம் | 2013
Author : திலகநாதன், க
Book Category : நாடகமும் அரங்கியலும்
இந் நூலில் கி.பி.13 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியை மையமாக வைத்துக் கிடைக்கும் இலக்கிய, கல்வெட்டு ஆதாரங்களையும் சிற்ப ஓவியங்களில் கிடைக்கப்பெறும் சான்றுகளையும் துணையாகக் கொண்டு உலக அரங்கக் கட்டடக் கலையின் வரலாற்றையும் பண்புகளையும் வெளிக்கொணர முயன்றுள்ளார்.திலகநாதன். நாடகம் வேறு அரங்கு வேறு. நாடகம் நிகழ்த்தப்படும் ஒன்று.அரங்கு நிகழ்த்துகின்ற இடமும் சூழலுமாகும். நாடகம்பற்றி எழுதியோர்மிகச் சிலர். அரங்கின்றி நாடகம் இல்லை. அரங்க வரலாறு என்பது  ஒரு இனத்தின் அல்லது குழுமத்தின் பண்பாட்டு வரலாற்றில் மிக முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்று. அரங்கின் வகைகளும் தன்மைகளும் ஒரு சமூகத்தின் சமூக அமைப்பையும் சிந்தனைகளையும் காட்டும்.
ISBN : 9789556593709 | Pages : xviii + 126  | Price : 450.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 556

Powered By : Viruba