கலைவாணி, இராமநாதன் |Kalaivani, Ramanathan
Kalaivani, Ramanathan's Books Published by KBH
இந்திய மெய்யியற் சிந்தனையில் வேதாந்தம் சைவசித்தாந்தம் கூறும் கடவுள்கொள்கை | 2011
Author : கலைவாணி, இராமநாதன்
Book Category : இந்து சமயம்
‘கடவுட் கொள்கை’ என்பது தனிமனித நம்பிக்கையுடன் தொடர்புபட்ட விடயமாகும். காட்சிக்குப் புலனாகாத பேருண்மைகள் சில விஞ்ஞானத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டபோதிலும் பல விடயங்கள் இன்றும் நம்பிக்கையின் வழியாக வாழ்ந்துவருவது கண்கூடு. கடவுட் கொள்கை தொடர்பான கருத்துக்கள் ஆய்விற்கு அப்பாலும் செல்கின்ற உண்மைகள் என்பது எவருக்கும் எளிதிற் புலனாகும். இந்நிலையில் அறியமுடியாத ஓர் ‘உள்பொருளை’ இந்து தத்துவங்களான வேதாந்தமும் சித்தாந்தமும் எவ்வாறு அறிவிக்க முயன்றுள்ளன என்பதனை எடுத்துக்காட்டும் ஒரு முயற்சியாக.....
ISBN : 9789556592474 | Pages : xvii + 252  | Price : 600.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 433

Powered By : Viruba