எலியட், எல். ஜூட் |Elliot, L. Jude
Elliot, L. Jude's Books Published by KBH
மேலதிக மொழிகளைக் கற்பித்தல் | 2010
Author : எலியட், எல். ஜூட்
Book Category : கல்வியியல்
உண்மையான தொடர்பாடலுக்காக, ஒரு மேலதிக மொழியைத் தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் பயனுறுதி வாய்ந்த வகையிலும் பயன்படுத்தலாம் என்பதை மாணாக்கர்களுக்குக் கற்பிக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் மொழியை எழுதவும் கேட்கவும் வேண்டும். பிறப்பிட மொழி (தாய்மொழி) பேசுவோரும் பிறப்பிட மொழியாக (தாய்மொழியாக) அன்றி அம்மொழியைப் பேசுவோரும் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் இவர்கள் மொழியைப் பேசவும் எழுதவும் வேண்டும். மேலும் கற்போர் இறுதியில் ஓர் ஆசிரியரின் உதவியின்றி மேலதிக மொழிகளைச் சுயேச்சையாக எழுதக்கூடியவர்களாகவும் கிரகிக்கக் கூடியவர் களாகவும் இருக்க வேண்டும்.
ISBN : 9789556592528 | Pages : 52  | Price : 100.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 438

Powered By : Viruba