பத்மாவதி, ஆர் டாக்டர் |Pathmavathi, R Dr
Pathmavathi, R Dr's Books Published by KBH
சோழர் காலச் சமயம் | 2003
Author : பத்மாவதி, ஆர் டாக்டர்
Book Category : வரலாறு
ISBN : | Pages : 160  | Price : 45.00  | Size : 12 cm x 18 cm  | KBH No : 126
சைவத்தின் தோற்றம் | 2002
Author : பத்மாவதி, ஆர் டாக்டர்
Book Category : இந்து சமயம்
ISBN : | Pages : 160  | Price : 50.00  | Size : 12 cm x 18 cm  | KBH No : 125
சோழர் ஆட்சியில் அரசும் மதமும் | 2003
Author : பத்மாவதி, ஆர் டாக்டர்
Book Category : வரலாறு
ISBN : | Pages : 192  | Price : 55.00  | Size : 12 cm x 18 cm  | KBH No : 124

Powered By : Viruba