கமலினி, கமல்ராஜ் |Kamalini, Kamalraj
Kamalini, Kamalraj's Books Published by KBH
கலைப்புலவர் க. நவரத்தினம் | 2009
Author : கமலினி, கமல்ராஜ்
Book Category : வாழ்க்கை வரலாறு
பொருளடக்கம் :  1. அறிமுகம் /  2. கலைப்புலவரின் கருத்துருவாக்கமும் எழுத்துருவாக்கமும் / 3. கலைப்புலவரின் கலாநிலையம்  / 4. கலைப்புலவரும் கலை எழுத்துக்களும்  / 5. கலைப்புலவரின் சமயää சமூக, மொழிப் பணிகள்  / 6. நிறைவுரை  / பின்னிணைப்புகள்  / மேலதிக வாசிப்பிற்குரிய நூல்கள். 
ISBN : 9789556591613 | Pages : 45  | Price : 200.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 347

Powered By : Viruba