கீதபொன்கலன், எஸ். ஐ |Keethaponcalan, S. I
Keethaponcalan, S. I's Books Published by KBH
Conflict and Peace in Sri Lanka : Major Documents | 2009
Author : கீதபொன்கலன், எஸ். ஐ
Book Category : அரச அறிவியல்
The ethno-political conflict and entangled efforts at conflict resolution in Sri Lanka have, with various other factors, produced a vast number of highly valuable documents. Many of these legal and political documents are critical in terms of research, not only on peace and conflict in Sri Lanka, but also to imagine and strategize the future. They teach us lessons, because they themselves have a story to tell about the conflict and about us. Unfortunately, many of these documents are scattered in libraries, archives and in the appendix of books. More often than not, some of them are extremely difficult to locate. Therefore, some of the major documents have been compiled in this volume with an introductory note on each document. It is expected that the volume will become a useful research tool for those who work on Sri Lanka.
ISBN : 9789556591664 | Pages : xii + 681  | Price : 1950.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 350
Sri Lanka : Politics of Power, Crisis and Peace 2000 - 2005 | 2008
Author : கீதபொன்கலன், எஸ். ஐ
Book Category : அரச அறிவியல்
The period between the year 2000 and 2005 was extremely significant because the political developments that unfolded in this period had the potential for far reaching consequences. Sri Lanka witnessed three General Elections in this period due to political rivalries, splits and new coalitions. A prolonged peace process was undertaken between the government and the LTTE and what was called the politics of cohabitation was attempted between President Chandrika Kumaratunga and the UNF government headed by Prime Minister Ranil Wickremesinghe. This book while narrating the story in a systematic manner provides an analysis to the complex political issues involved.
ISBN : 9789556591125 | Pages : xii + 211  | Price : 800.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 296
இலங்கையின் இனமோதலும் சமாதானமும் : 2002 - 2004 | 2005
Author : கீதபொன்கலன், எஸ். ஐ
Book Category : அரச அறிவியல்
இலங்கையின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசியல் விவாதங்கள் மிக உயர்மட்டத்திலலேயே இடம் பெற்றுவருவது ஜனநாயகத்தின் ஒரு குறைபாடாகச் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. இது சாதாரண மக்கள் மத்தியில் அரசியல் தெளிவின்மைக்கு காரணமாய் அமைவதுடன் அவர்கள் தவறான முடிவுகளை மேற்கொள்வதற்கும் உதவியுள்ளது. இலங்கையில் சமாதானத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு சமூகத்தின் தீவிர பங்குபற்றுதலும், ஆதரவும் முக்கியமாகும். எனவே சமாதான செயன்முறையின் தார்ப்பரியங்களை மக்கள் மத்தியில் எடுத்துச் செல்வதுடன் அது பற்றிய தெளிவை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவையும் காணப்படுகிறது. 
ISBN : 978559429722 | Pages : xi + 244  | Price : 400.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 195

Powered By : Viruba