சண்முகதாஸ், எஸ் |Shanmugathas, S
Shanmugathas, S's Books Published by KBH
மொழியும் பிற துறைகளும் | 2006
Author : சண்முகதாஸ், எஸ்
Book Category : மொழியியல்
நாம் தாய் மொழி பேசுகின்றோம். அம்மொழி பற்றி ஆராயமலே அதனை நாம் பேசி வருகிறோம். ஒரு நாளில் பல ஆயிரம் சொற்களைப் பயன்படுத்துகின்றோம். இதனை புறநிலையிலேயே வைத்து ஆராய முற்பட்டபொழுது தான் இம்மொழி பற்றிய வியப்பான செய்திகள் வெளிவந்தன. மொழியியல் என்றொரு புதிய துறையும் தோன்றியது. இத்துறைக்கும் பல சமூக அறிவியல் துறைகளுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் இனங்காணப்பட்டன. சமூகம் பண்பாடு தகவல் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் பொறியியல் ஆகியவற்றுடன் மொழி தொடர்புடையதாக உள்ளது. இத்தொடர்புகள் இந்நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன....
ISBN : 955942985x | Pages : viii + 124  | Price : 262.50  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 205

Powered By : Viruba