சண்முகம், செ. வை |Shanmugam, S. V
Shanmugam, S. V's Books Published by KBH
இக்கால எழுத்துத் தமிழ் | 2001
Author : சண்முகம், செ. வை
Book Category : தமிழ் இலக்கியம்
இக்கால எழுத்துத் தமிழ் என்ன என்பது பற்றித் தமிழ் உலகில் இரண்டு மாறுபட்ட கருத்துகள் நிலவிவருகின்றன. 1. தற்காலத் தமிழ் என்று ஒன்று கிடையாது, செந்தமிழ் என்பது ஒன்றே என்பது. 2. மொழி வரலாற்றியல் நோக்கில் அது புதுத் தமிழ் என்று கூறி புதிய வாழ்க்கை மதிப்பீடுகள் கொண்ட காலத்தில் வழங்கும் தமிழ், அந்தப் புதிய மதிப்பீடுகளை வெளியிடும் தமிழ் புதிய மதிப்பீடுகள் தமிழ்ச் சமூகத்தின் பண்பாட்டு அடிப்படையில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்களால் பிறப்பவை என்பது. இந்த நூல் இரண்டாவது கருத்து அடிப்படையிலும் வருணனை மொழியியல் நோக்கிலும் கடந்த ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளாக எழுதப்பட்ட தமிழ் நூல்களில் காணப்படும்...
ISBN : | Pages : iv + 236  | Price : 300.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 130

Powered By : Viruba