சண்முகம், செ |Shanmugam, S
Shanmugam, S's Books Published by KBH
சாம்ஸ்கியின் புது மாற்றிலக்கணம் | 1998
Author : சண்முகம், செ
Book Category : மொழியியல்
மொழியியல் உலகில் மாபெரும் புரட்சி ஒன்றைத் தோற்றுவித்தவர் நோம் சாம்ஸ்கி (ழேயஅ ஊhழஅளமல) என்பது மொழியியல் துறையைச் சேர்ந்த அனைவரின் ஒருமித்தக் கருத்தாகும். மனித மொழிகளின் புற அமைப்பைப் பல நோக்குகளில் ஆய்வு செய்து கொண்டிருந்த மொழியியல் துறையில் அவற்றின் அக அமைப்பை - மனித மூளைக்குள்ளே அமைந்துள்ள மொழியறிவின் அமைப்பை - கண்டறியும் முயற்சியில் 1956லிருந்து பேராசிரியர் சாம்ஸ்கி ஈடுபட்டு வருகிறார். அனைத்து இயற்கை மொழிகளுக்கும் ஒரு பொதுவான அமைப்பு உண்டு என்பதும் அதற்குக் காரணம் அம்மொழிகளின் அக அமைப்பைத் தீர்மானிக்கின்ற மனித மூளையின் அமைப்பு ஒன்றாக இருப்பதே என்பதும் சாம்ஸ்கியின் கருத்து....
ISBN : | Pages : vi + 362  | Price : 468.75  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 163

Powered By : Viruba