இந்திரபாலா, கா |Indrabala, K
New Books
Early Historic Tamil Nadu : c 300 BCE - 300 CE | 2009
Author : இந்திரபாலா, கா
Book Category : வரலாறு
This collection of essays on the Early Historic Period (so-called Sangam Age) of Tamil Nadu is published to commemorate the twenty-fifth death anniversary of the well-known Tamil scholar Prof. K. Kailasapathy. The first essay is by Prof. Kailasapathy himself on the all-important literary sources of this period, popularly styled the Sangam poems. It is taken from his major work, Tamil Heroic Poetry. The second essay by Prof. K. Rajan (Pondicherry University), deals with the archaeological context of the Tamil-Brahmi script which came into use in the Early Historic Period. Prof. Rajan argues for a date earlier than the third century BCE for this script....
ISBN : 9789556591682 | Pages : xvi + 201  | Price : 950.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 354
சுவாமி ஞானப்பிரகாசர் | 2008
Author : இந்திரபாலா, கா
Book Category : வாழ்க்கை வரலாறு
பொருளடக்கம் : 1. அறிமுகம்   /   2. வரலாற்றாய்வும் சுவாமி ஞானப்பிரகாசரும்   /   3. மரபுவழித் தமிழ்க்கல்வியும் சுவாமி ஞானப்பிரகாசரும்   /   4. மொழியாய்வும் சுவாமி ஞானப்பிரகாசரும்   /   5. சமயப்பணியும் சுவாமி ஞானப்பிரகாசரும்   /   பின்னிணைப்புகள்.
ISBN : 9789556591281 | Pages : 57  | Price : 150.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 319
The Evolution of An Ethnic Identity | 2006
Author : இந்திரபாலா, கா
Book Category : அரச அறிவியல்
Contents: Acknowledgements / Abbreviations / A Note On Transliteration / Preface / Introduction / Peopling Of The Region / The Early Iron Age : The Beginnings Of Civilisation / Aryan And Dravidian / Ila And Dameda / The Early Historicperiod /Hela And Demela / The Period Of Consolidation / The Final Phase / Epilogue / Select Bibliography / Glossary / Appendices I – Ix / End Notes /Notes On Plates.
 
ISBN : 9789556591071 | Pages : 443  | Price : 1350.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 306
Indrabala, K's Books Recently Published by KBH

Powered By : Viruba