சரஸ்வதி, சிவலிங்கராஜா |Saraswathy, Sivalingarajah
Saraswathy, Sivalingarajah's Books Published by KBH
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழ்க்கல்வி | 2008
Author : சரஸ்வதி, சிவலிங்கராஜா
Book Category : கல்வியியல்
யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டினை மையமாகக் கொண்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தமிழ்க் கல்வி மரபினை கல்வியியல் நோக்கில் இந்நூல் ஆராய்கின்றது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்க்கல்வி மரபு யாழ்ப்பாணத்தில் எவ்வாறு நிலவியது என்பதை விபரிப்பதுடன் இத்தமிழ் கல்வி மரபு இலங்கை முழுவதிற்கும் எவ்வாறு பரந்து விரிந்து வளர்ந்து சென்றது என்பதையும் இலங்கையை கடந்து சென்று தனது மரபினை எவ்வாறு நிறுவியது என்பதையும் தமிழ்ப் பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பெருவட்டத்துள் யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழ்க் கல்விக்குரிய இடம் எது என்பதையும் இந்நூல் ஆராய்கின்றது.
ISBN : 9789556591311 | Pages : x + 107  | Price : 300.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 322

Powered By : Viruba