சிற்றம்பலம், சி. க |Sitrambalam, S. K
Sitrambalam, S. K's Books Published by KBH
பண்டைய தமிழகம் | 0000
Author : சிற்றம்பலம், சி. க
Book Category : வரலாறு
தமிழகத்தின் பண்டைய வரலாற்றினை மிக ஆழமாக ஆராயும் இந்நூல் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் வரலாற்றுதய காலம் வரலாற்றுக் காலம் எனும் மூன்று பிரிவுகளில் 12 கட்டுரைகளையும் 50 க்கு மேற்பட்ட விளக்க படங்களையும் கொண்டுள்ளது.
ISBN : | Pages : xvi + 452  | Price : 562.50  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 175

Powered By : Viruba