அன்ரனி நோர்பேட், எஸ் |Antony Norbert, S
New Books
Geomorphology : Agents of Erosion and Deposition | 2007
Author : அன்ரனி நோர்பேட், எஸ்
Book Category : ஏனையவை
Contents : 1. Agents of Gradation / 2. Rivers : Running Water / 3. Winds : Desert Landforms / 4. Waves : Coastal Landforms / 5. Glaciers : The River of Ice / 6. Underground  Water : The Karst Landforms.
 
ISBN : 9789556591192 | Pages : vi + 81  | Price : 350.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 305
காலநிலையியலுக்கு ஓர் அறிமுகம் | 2007
Author : அன்ரனி நோர்பேட், எஸ்
Book Category : புவியியல்
பன்னெறி சார்ந்த கற்கை நெறியாக பல சமூக அறிவியல் துறைகளின் பங்களிப்புடன் வளர்ச்சி பெற்று வந்துள்ள புவியியலின் ஒரு பகுதியே காலநிலையியலாகும். 1960 களின் பின்னர், காலநிலை விஞ்ஞானத்தின் மரபுரீதியான அணுகுமுறையானது செய்மதிகள், தொலையுணர்வு நுணர்விகள் ( Remote Sensors ) ஆகியவற்றின் விருத்தியினால் மாற்றமடைந்தது. காலநிலையியல் மனித சூழலுடனும் வளிமண்டலவியலுடனும் நெருங்கிய தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்ததினால், வளிமண்டல தொழில்நுட்ப முறைகளில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியின் காரணமாக, நவீன காலநிலையியலில் பல முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. எனவே, காலநிலையியலின் பல்வேறு அம்சங்களையும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளும் வகையில் காலநிலையியல் மற்றும் வளிமண்டலவியலின் அடிப்படைகள் பற்றி..
ISBN : 9789556590374 | Pages : viii + 221  | Price : 350.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 291
Geographical Technologies in Information and Space Age | 2007
Author : அன்ரனி நோர்பேட், எஸ்
Book Category : ஏனையவை
Contents : 1. Introduction / 2. Geographical Technologies / 3. Media Interpersonal and Impersonal or Mass / 4. Man and Space Exploration.
 
ISBN : 9789556590803 | Pages : xxx  | Price : 250.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 264
Antony Norbert, S's Books Recently Published by KBH

Powered By : Viruba