நடராஜா, க. செ |Nadarajah, K. S
Nadarajah, K. S's Books Published by KBH
ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி | 2008
Author : நடராஜா, க. செ
Book Category : அரச அறிவியல்
ஈழத்துத் தமிழிலக்கிய வரலாற்றின் முன்னைய காலப் பகுதிகளைச் சுவைபடக் கூறுவது இந்நூல். பதினான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதிவரையான காலப்பகுதியில் ஈழத்தில் எழுந்த தமிழிலக்கியங்கள் பல கோணங்களிலிருந்து ஆராயப்படுகின்றன. சரசோதிமாலை என்னும் சோதிட நூலின் ஆசிரியராகிய தேனுவரைப் பெருமாளின் காலத்திலிருந்து புலியூரந்தாதியின் ஆசிரியராகிய மயில்வாகனப் புலவரின் காலத்தோடு நிறைவுபெறுகிறது இந்நூல். பல்கலைக்கழகங்களிலே தமிழைச் சிறப்புப் பாடமாகப் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஈழத்துத் தமிழிலக்கிய வரலாற்றுப் பாடநூலாகப் பயன்படத்தக்கது இந்நூல்.
ISBN : 9789556591303 | Pages : x + 175  | Price : 450.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 321

Powered By : Viruba