மெய்யியல்    |   Philosophy    |   දර්ශනවාදයNew Books
மேலைநாட்டு அழகியல் | 2013
Author : பிரேம்குமார், இ கலாநிதி
Book Category : மெய்யியல்
ISBN : 9789556593907 | Pages : 80  | Price : 350.00  | Size : 14 cm x 21 cm  | KBH No : 576
மெய்யியில் : ஓர் அறிமுகம் | 2011
Author : கிருஷ்ணராஜா, சோ
Book Category : மெய்யியல்
மெய்யியல் எனும் கல்வித்துறையின் விடயப்பரப்பை 1. அறிவாராய்ச் சியியல் ( Epistemology ), 2. உள்பொருளியல் ( Ontology ) அல்லது பௌதீக வதீதவியல் ( Metaphysics ), 3. மதிப்பியல் ( Axiology ) என மூன்றாக வகுத்துக் கூறுவர். இம்மூன்று பிரிவுகளுள் அறிவாராய்ச்சியியல், உள்பொருளியல் ஆகிய இரண்டினைப் பற்றிய ஆழமான ஆய்வுரையாக "மெய்யியல் - ஓர் அறிமுகம்" என்னும் இந்நூல் விளங்குகின்றது. பக்க அளவில் இந்நூல் சிறியதே ஆயினும், கருத்தாளம் மிக்கதாக, மெய்யியல் பற்றிய முழுமையான விளக்கத்தைத் தருவதாக அமைந் துள்ளது. மாணவர்களைக் கருத்தில் கொண்டு எழுதப்பட்ட இந்நூல் உயர்தரத்தினதாய் அமைந்துள்ளது. மெய்யியல் பற்றி எழுதப்பட்ட தமிழ் பாடநூல்களில் காணமுடியாத பல விடயங்கள் இந்நூலில்...
ISBN : 9789556592948 | Pages : 481  | Price : 250.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 481
The Concept of Bhakti and Art | 2009
Author : கிருஷ்ணவேணி, ஏ. என்
Book Category : மெய்யியல்
This book is intended to highlight the philosophical significance of devotion which finds its expression in art and architecture. Man loves the manifestation of beauty found in nature as well as in the artistic creations. To appreciate beauty the aesthete must be endowed with the sense of enjoyment as well as appreciation. Therefore, all the created objects either natural or artistic are looked alikes beautiful.
ISBN : 9789556592245 | Pages : viii + 101  | Price : 600.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 410
All Books
மேலைநாட்டு அழகியல் | பிரேம்குமார், இ கலாநிதி | 2013
மெய்யியில் : ஓர் அறிமுகம் | கிருஷ்ணராஜா, சோ | 2011
The Concept of Bhakti and Art | கிருஷ்ணவேணி, ஏ. என் | 2009
இந்திய மெய்யியல் | ஹிரியண்ணா, எம் | 2008
மெய்யியல் : கிரேக்க மெய்யியல் முதல் தற்காலம் வரை | அனஸ், எம். எஸ். எம் | 2006
அழகியலும் அறமும் | கணேசலிங்கன், செ | 2004
சித்தர்கள் சித்தாந்தமும் சூபிசகமும் | கணேசலிங்கன், செ | 2004

Powered By : Viruba