அரச அறிவியல்    |   Politics    |   දේශපාලනයNew Books
குமரனுக்கு கடிதங்கள் அறிவுக் கடிதங்கள் (கருத்தியல் தொடர்பான அறிமுகம்) | 2012
Author : கணேசலிங்கன், செ
Book Category : அரச அறிவியல்
ஆலமரத்தின் அடிவேர்போல சமூகத்தின் அடிப்படை அமைப்பாக இருப்பது பொருளாதாரம் அதற்குச் சேவை செய்வதாக அரசியல் சட்டம் சார்ந்தவை கருத்தியல்கள் உள்ளன. இது மார்ச்சியக் கோட்பாடாகும். அரசியல் சட்டம் சார்ந்தவை பற்றிப் பலரும் ஓரளவாவது அறிந்திருப்பர். கருத்தியல் பற்றி நன்கு கற்றவர் குறைவே. இந்நூல் கருத்தியல்களின் பல்வேறு பிரிவுகளையும் சமூக அடிப்படை அமைப்பான பொருளாதாரத்திற்கு அவற்றின் சேவைகளையும் விளக்கும்.
ISBN : 9789556590173 | Pages : 192  | Price : 180.00  | Size : 12 cm x 18 cm  | KBH No : 016
குந்தவிக்கு மான்விழிக்கு கடிதங்கள் | 2012
Author : கணேசலிங்கன், செ
Book Category : அரச அறிவியல்
இக்கடிதங்கள் மூலம் கூறப்படுவது மன்னர்களது வரலாறு அல்ல, அவர்களது வீரதீரச் செயல்களல்ல. இது மனித இன வரலாறு; விஞ்ஞான பூர்வமான வரலாறு. தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், மாணவர்கள் அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக எழுதப்பட்டுள்ளது. இன்று நம் நாட்டுப் பள்ளிகளில் கற்பிக்கும் வரலாற்றின் கதாநாயகர் மன்னர்களே, மக்களல்ல, அவ்வரலாறு உற்பத்திக் கருவிகளின், உழைப்பவர்களின் வளர்ச்சி பற்றியதல்ல, கற்பனாவாத வரலாறேயாகும். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கல்விப் பகுதியினரே உற்பத்தி முறைகளின் வளர்ச்சியை ஒட்டியே வரலாற்றைக் கற்பிக்கும்படி வேண்டுகின்றனர்.....
ISBN : 9789556590166 | Pages : 171  | Price : 150.00  | Size : 12 cm x 18 cm  | KBH No : 015
இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கொள்கை | 2012
Author : ருக்‌ஷான், ராஜரட்ணம்
Book Category : அரச அறிவியல்
வெளிநாட்டுக்கொள்கை என்பது சர்வதேச நடத்தைகளை பகுத்தறிவுள்ளவிதத்தில் விளங்கிக் கொள்வதற்கான முக்கியமானதொரு கருவியாகும். இன்றைய நிலையில், சர்வதேச அரசியல்பற்றிய கற்கையிலே வெளிநாட்டுக் கொள்கை தொடர்பான தேடல்கள், ஆய்வு முயற்சிகள், எழுத்தாக்கங்கள் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றன. இந்நூல் 1948-2010 வரையான காலப்பகுதியில் கைக்கொள்ளப்பட்ட இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கொள்கையினை விபரிக்கின்றது.இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கொள்கை பற்றி தமிழில் கற்கின்ற மாணவர்களுக்குப் போதியளவு நூல்கள் இல்லாத நிலைமையைக் கருத்திற்கொண்டே இந்நூல் படைக்கப்பட்டுள்ளது.
ISBN : 9789556593327 | Pages : xii + 242  | Price : 550.00  | Size : 145 mm x 215 mm  | KBH No : 518
All Books
குமரனுக்கு கடிதங்கள் அறிவுக் கடிதங்கள் (கருத்தியல் தொடர்பான அறிமுகம்) | கணேசலிங்கன், செ | 2012
குந்தவிக்கு மான்விழிக்கு கடிதங்கள் | கணேசலிங்கன், செ | 2012
இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கொள்கை | ருக்‌ஷான், ராஜரட்ணம் | 2012
இந்து சமுத்திரப் பிராந்தியத்தில் முக்கோண அதிகாரப் போட்டியும் இலங்கையின் இனமோதலும் | கிருஷ்ணமோகன், தனபாலசிங்கம் | 2012
முரண்பாடும் சமாதானமும் | குணரத்தினம், வேலுப்பிள்ளை | 2012
இலங்கையின் இன, வர்க்க முரண்பாடக்கள் | குமாரி, ஜயவர்த்தன | 2011
பயங்கரவாதம் : ஓர் அறிமுகம் | ஆலிப், எஸ்.எம் | 2011
ஒப்பியல் அரசாங்கம் | யோதிலிங்கம், சி. அ | 2011
ஆட்சி இயல் | பேரின்பநாயகம், ஹண்டி ச | 2010
கருத்தியல் என்னும் பனிமூட்டம் - வரலாறும் கருத்தியலும் பற்றிய கட்டுரைகள் | சண்முகலிங்கம், க | 2010
அரசியற்கட்சிகள், அமுக்கக்குழுக்கள், பொதுசன அபிப்பிராயம் | குணரத்தினம், வேலுப்பிள்ளை | 2009
Conflict and Peace in Sri Lanka : Major Documents | கீதபொன்கலன், எஸ். ஐ | 2009
அரசியல் விஞ்ஞான ஆய்வின் அணுகுமுறைகள் | குணரத்தினம், வேலுப்பிள்ளை | 2009
நவீன அரசியல் சிந்தனை : ஓர் அறிமுகம் | சண்முகலிங்கம், க | 2009
இலங்கையில் முதலாளித்துவத்தின் தோற்றம் | குமாரி, ஜயவர்த்தன | 2009
அரசறிவியல் | குணரத்தினம், வேலுப்பிள்ளை | 2009
அரசறிவியல் மூல தத்துவங்கள் | சிவராஜா, அம்பலவாணர் | 2008
இலங்கையின் அரசியற் திட்டங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி | குணரத்தினம், வேலுப்பிள்ளை | 2008
நோத் முதல் கோபல்லவா வரை : இலங்கையின் அரசியல் வரலாறு ( 1798 - 1947 ) | குலரத்தினம், க. சி | 2008
இலங்கைப் பெருந்தோட்ட தொழிற்சங்க இயக்கங்கள் | கிருஷ்ணமோகன், தனபாலசிங்கம் | 2008
தேர்தல் முறைகளும் அவற்றின் பரிமாணங்களும் | இரகுதாநன், கனகையா | 2008
இலங்கையில் அரசியல் கட்சிமுறைமை | யோதிலிங்கம், சி. அ | 2008
பிள்ளைகள் எவ்வாறு கற்கிறார்கள் ? | வொஸ்னியா, ஸ்டெலோ | 2008
ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி | நடராஜா, க. செ | 2008
Sri Lanka : Politics of Power, Crisis and Peace 2000 - 2005 | கீதபொன்கலன், எஸ். ஐ | 2008
கற்றல் கற்பித்தல் செயன்முறையில் கல்வி உளவியல் | நவரட்ணம், உலகநாதர் | 2007
ஒப்பியல் பொதுநிர்வாகம் | கிருஷ்ணமோகன், தனபாலசிங்கம் | 2007
அரசறிவியல் ஓர் அறிமுகம் | யோதிலிங்கம், சி. அ | 2007
உயர்தர அரசியல் சிந்தனைகள் | சிவராஜா, அம்பலவாணர் | 2006
The Evolution of An Ethnic Identity | இந்திரபாலா, கா | 2006
இலங்கையின் இனமோதலும் சமாதானமும் : 2002 - 2004 | கீதபொன்கலன், எஸ். ஐ | 2005
ஒப்பீட்டு அரசியல் | சிவராஜா, அம்பலவாணர் | 2004
உலகை மேம்படுத்திய சிந்தனையாளர்கள் | கணேசலிங்கன், செ | 2003
பகவத் கீதையும் திருக்குறளும் | கணேசலிங்கன், செ | 2003
உலக அதிசயங்கள் | கணேசலிங்கன், செ | 2003
இந்து நாகரிகத்திற் கலை | சுந்தரம்பிள்ளை, காரை செ | 2001
மக்கியாவலியும் வள்ளுவரும் | கணேசலிங்கன், செ | 2001
அர்த்தசாத்திரமும் திருக்குறளும் | கணேசலிங்கன், செ | 2001
உரைநடை வரலாறு | செல்வநாயகம், வி | 2000
கைலாசபதி நினைவுகள் | கணேசலிங்கன், செ | 1999
தமிழ் வரலாற்றுப் படிமங்கள் சிலவற்றில் ஒரு பெண் நிலைநோக்கு | செல்வி, திருச்சந்திரன் | 1997
மலைக்கொழுந்தி | சாரல் நாடன் | 1994
தமிழ் நாவல்களில் பெண் கதைமாந்தர்கள் | சிதம்பரசுப்பிரமணியன், ச | 1994
Regional Development Prespectives | லக்ஷ்மன், திசாநாயக்க | 0000

Powered By : Viruba